Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Nábor zaměstnanců

Úvod

V LLBG bereme své povinnosti dle zákona o ochraně osobních údajů vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží k objasnění toho, jaké osobní údaje pro účely náboru uchováváme, proč a jak je používáme a s kým je sdílíme. Vysvětlují vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, včetně toho, jak nás kontaktovat nebo podat stížnost.

Kdo zodpovídá za zpracování vašich osobních údajů

Když se ucházíte o zaměstnání ve společnosti La Lorraine Bakery Group, poskytujete nám určité osobní údaje. Subjektem, který řídí zpracování vašich osobních údajů, je LLBG NV, společnost založená podle belgického práva se sídlem na adrese 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, Belgie, s číslem DPH BE 0412.382.632 (dále jen „LLBG“ nebo „My“).

V případě dotazů týkajících se těchto zásad nebo uplatnění vašich práv ve vztahu k vašim osobním údajům nás můžete kontaktovat poštou na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím této e-mailové adresy: privacy@llbg.com.

Jaký typ osobních údajů uchováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek (nebo přímo některému z našich náborářů), jako jsou vaše kontaktní údaje a informace ve vašem životopise a případných přílohách, jako jsou diplomy, osvědčení a další. Informace o vás můžeme získávat také z veřejně dostupných zdrojů, například z vašeho profilu na síti LinkedIn, a to v rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Zpracováváme také informace, které nám poskytnete během náborového procesu, jako jsou finanční údaje, reference a výsledky testů způsobilosti, osobnostních testů a prověrek.

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů, které by odhalovaly rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, údaje týkající se zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely náboru:

Řízení náborového procesu.

Komunikace s vámi během náborového procesu.

Pozvání a přihlášení vás na pracovní akce společnosti LLBG.

Informování vás o dalších volných pozicích v rámci společnosti LLBG, pokud s tím výslovně souhlasíte.

Analýza a zlepšení našeho náborového procesu.

Právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na hodnocení uchazečů, kteří poskytli své osobní údaje dobrovolně prostřednictvím našich webových stránek nebo konkrétně v souvislosti s vypsaným volným pracovním místem v rámci společnosti LLBG. Zpracovávání vašich osobních údajů nám také poskytuje právní základ pro případné spory týkající se právních předpisů o diskriminaci.

Pokud s naším názorem nesouhlasíte a nechcete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, kontaktujte nás, protože toto zpracování můžete kdykoli odmítnout nebo vznést námitku. V takovém případě vás musíme vyřadit z náborového procesu.

Některé zpracovávací úkony jsou nezbytné k tomu, abychom mohli podniknout kroky před uzavřením vaší (pracovní) smlouvy.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely, které vyžadují váš výslovný souhlas, získáme jej před zahájením zpracování.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Obecně platí, že vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.

Vaše osobní údaje jsou uloženy v naší databázi pro nábor, ke které má přístup pouze náš náborový tým.

Ve výjimečných případech vaše údaje můžeme sdílet:

Pro interní účely, aby naši kolegové v rámci LLBG, důvěrně a v rozsahu nezbytně nutném, mohli vyhodnotit vaši přihlášku.

V případě nutnosti pro daný účel, sdílíme vaše údaje se zpracovateli, kteří zpracovávají údaje naším jménem, tj. k provádění určitých činností, jako je CV Warehouse, se kterým spolupracujeme prostřednictvím tohoto náborového webu nebo s poskytovateli IT, hostingových a komunikačních služeb, personálními agenturami nebo zpracovateli, kteří zpracovávají osobní údaje pro testy způsobilosti a osobnosti.

Úřadům, pokud to vyžadují zákony a/nebo správní rozhodnutí.

V takových případech uzavíráme smlouvu o zpracování s těmito externími stranami, které mají přístup k vašim osobním údajům za účelem výkonu svých služeb.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání náborového procesu, nejdéle však šest měsíců po jeho skončení (právní základ v oblasti diskriminace).

Pokud souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, abychom vás mohli kontaktovat pro budoucí nábor, vaše údaje uchováme maximálně po dobu dvou let.

Pokud chcete, aby byly vaše osobní údaje z naší databáze odstraněny, můžete kdykoli zaslat jednoduchou žádost na adresu privacy@llbg.com a my vaše osobní údaje z naší databáze odstraníme do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. Pokud byste v průběhu výběrového řízení požádali o odstranění svých osobních údajů, je možné, že budete muset být z výběrového procesu vyřazeni.

Jaká máte práva?

Máte několik práv týkajících se přístupu k vašim osobním údajům a jejich kontroly, včetně:

Práva na odvolání souhlasu: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat.

Práva na přístup: Získat potvrzení a informace o zpracování vašich osobních údajů.

Práva na opravu údajů: Na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Práva na vymazání: Na výmaz nebo anonymizaci vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány (omezeno na osobní údaje, které mohou být podle zákona zpracovávány pouze s vaším souhlasem a v případě, že tento souhlas odvoláte).

Práva na omezení: Omezení zpracování osobních údajů (za určitých okolností, např. pokud nesouhlasíte s přesností údajů).

Práva vznést námitku: Pokud zpracování vašich osobních údajů provádíme na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést proti tomuto použití námitku.

Práva na přenositelnost: Získat přístup k vašim osobním údajům v jednoduchém a přenosném formátu (za určitých okolností, např. s omezením na údaje, které jste nám poskytli).

Chcete-li uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím této e-mailové adresy: privacy@llbg.com

Stížnosti

V případě připomínek ohledně způsobů, jakými LLBG zpracovává vaše osobní údaje, můžete podat stížnost u belgického úřadu pro ochranu osobních údajů www.dataprotectionauthority.be.

Změny

Společnost LLBG si vyhrazuje právo upravit tyto zásady tak, aby byly v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Tyto zásady můžeme kdykoli upravit změnou těchto zásad.

Udělej změnu

Udělej změnu

Volné pozice