Podmínky užívání webových stránek

Všeobecné

Tyto webové stránky (dále jen „Webové stránky“) byly vytvořeny a jsou spravovány společností La Lorraine, a.s., se sídlem na adrese U Kožovy hory 2748, 272 01 Kladno, Česká republika, IČ: 255 44 551, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14504, DIČ CZ 25544551, tel. + 420 312 687 130, fax. + 420 312 666 055, (dále jen „LL”).

Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) upravují užívání Webových stránek. LL je oprávněna kdykoli a dle vlastního uvážení změnit tyto podmínky a uveřejnit je na Webových stránkách bez předchozího upozornění. Uživatel Webových stránek (dále jen „Uživatel“) je povinen při každé návštěvě Webových stránek ověřit, zda nedošlo ke změně Podmínek.

Skutečnost, že LL v určitém čase neuplatní jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek, nelze v žádném případě vykládat jako částečné nebo úplné vzdání se práva domáhat se takovýchto ustanovení v budoucnosti.


Práva duševního vlastnictví

Texty, kresby, fotografie, filmy, obrázky, data, databáze, software, názvy, obchodní a doménová jména, značky, loga a další prvky Webových stránek jsou chráněny autorským právem nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví a patří LL nebo třetí straně. Bez předchozího písemného souhlasu LL je zakázáno uchovávat (jinak než je nutné k zobrazení Webových stránek), reprodukovat, upravovat, publikovat, distribuovat, odesílat, prodávat nebo převádět či udělovat jakákoli práva třetím stranám na jakékoli informace uvedené na Webové stránce.


Nepovolený způsob používání Webových stránek

Uživatel se zavazuje, že:

• Informace (jak jsou definovány níže) nepoužije protiprávně či neoprávněně;

• Webové stránky bude používat takovým způsobem, který je nepoškodí, nenaruší, nepřeruší, nezastaví či jinak nezapříčiní jejich sníženou efektivitu;

• nebude Webové stránky používat pro přenos nebo vysílání počítačových virů, nezákonných materiálů či materiálů, které jsou jakýmkoli způsobem nevhodné (včetně například materiálů urážlivé, obscénní či výhružné povahy);

• nebude Webové stránky využívat takovým způsobem, který by porušoval práva fyzických a právnických osob či sdružení, včetně například práva na soukromí a k duševnímu vlastnictví;

• nebude používat Webové stránky pro zasílání či přenášení reklamních či jinak propagačních materiálů bez předchozího souhlasu LL, s výjimkou případů na žádost příjemce.

V případě porušení práv duševního vlastnictví či jiných práv třetích osob nebo LL ze strany Uživatele souhlasí Uživatel s tím, že nahradí jakoukoli újmu vzniklou LL nebo třetím osobám v důsledku takového porušení, včetně újmy vzniklé v důsledku jakéhokoli nároku, který proti LL vznesen třetí osobou z titulu porušení práv duševního vlastnictví nebo v souvislosti s takovým porušením.


Cookies

Co jsou cookies?

Cookie je textový soubor, který je umístěn serverem internetových stránek do prohlížeče na vašem počítači či mobilním zařízení, jakmile navštívíte internetové stránky. Soubor cookie obsahuje jedinečný kód, který umožňuje rozpoznat váš prohlížeč (tzv. „soubor cookie relace“) během návštěvy internetových stránek nebo později či v případě opakované návštěvy internetových stránek (tzv. „trvalý soubor cookie“). Soubory cookie mohou být umístěny serverem internetových stránek, kterou navštívíte, nebo partnerem, který s internetovou stránkou spolupracuje. Server internetových stránek může číst pouze ty soubory cookie, které sám umístil, a nemá tedy přístup k ostatním informacím na vašem počítači nebo mobilním zařízení. Soubory cookie jsou uloženy na počítači nebo mobilním zařízení ve složce prohlížeče. Obsah souboru cookie se obvykle skládá ze jména serveru, který soubor cookie umístil, data vypršení platnosti a jedinečného číselného kódu.

Soubory cookie obecně zajišťují rychlejší a snadnější interakci mezi uživatelem a internetovými stránkami a pomáhají uživateli procházet různé části internetových stránek. Soubory cookie mohou být rovněž použity pro zlepšení relevantnosti obsahu a reklamy na internetových stránkách pro návštěvníky a pro jejich přizpůsobení vkusu a potřebám návštěvníků internetových stránek.

LL používá soubory cookie ke zvýšení uživatelské přívětivosti (např. zapamatování si jazyka uživatele, učiněných objednávek atd.) a pro zajištění bezpečnosti Webových stránek.


Soubory cookie na Webových stránkách

1.    Nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro návštěvu Webových stránek a pro využití některých částí Webových stránek. Tyto soubory cookie vám umožňují například procházet různé části Webových stránek, vyplňovat formuláře, činit objednávky nebo sledovat obsah vašeho nákupního košíku. Pokud se chcete přihlásit pomocí vašeho osobního účtu, jsou soubory cookies nezbytné pro bezpečné ověření vaší totožnosti ještě před tím, než vám umožníme přístup k vašim osobním údajům. Pokud soubory cookie odmítnete, nebudou některé funkce Webových stránek fungovat optimálně.

2.    Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookies jsou soubory cookie, které usnadňují fungování Webových stránek a zajišťují jejich lepší použitelnost návštěvníky. Tyto soubory cookie zajišťují personalizované procházení Webových stránek. Například si pamatují vámi preferovaný jazyk a zákaznický segment nebo zjišťují, zda jste si již zúčastnili průzkumu tak, aby vám nebyla žádost o účast v průzkumu zasílána opakovaně.

3.    Výkonové soubory cookie

Webové stránky používají výkonové soubory cookie ke shromažďování informací o způsobu využití Webových stránek návštěvníky za účelem zkvalitnění obsahu Webových stránek a jejich přizpůsobení potřebám uživatelů a zjednodušení jejich používání.


Správa souborů cookie

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že budete upozorněni na instalaci souboru cookie do vašeho počítače, případně můžete instalaci souborů cookie zcela zablokovat. Pokud soubory cookie zablokujete, nemusí některé funkce Webových stránek správně fungovat a některé služby LL vám nemusí být k dispozici.

Webové stránky nepoužívají soubory cookie pro určení totožnosti návštěvníků ani k ukládání osobních informací bez vašeho vědomí. Pokud chcete zamezit instalaci souborů cookie na vašem počítači nebo mobilním koncovém zařízením, učiňte tak v nastavení prohlížeče. Za tímto účelem si pročtěte nápovědu vašeho prohlížeče.Informace na Webových stránkách

Informace, software, produkty a služby (dále jen „Informace“) nabízené na nebo prostřednictvím Webových stránek mohou obsahovat nepřesnosti jakéhokoli druhu, a to navzdory skutečnosti, že všechna prohlášení týkající se počtů, velikostí, hmotnosti, popisů, výkresů, ilustrací, skladových stavů, katalogů či jiných informací o produktech byla učiněna s náležitou pečlivostí. LL nemůže zaručit, že nedojde k jakýmkoli odchylkám, a nenese odpovědnost za případné tiskové chyby. Zobrazené nebo dodané vzorky, výkresy a vzory slouží pouze pro ilustraci produktů a žádným způsobem LL nezavazují. Informace jsou poskytovány a reprodukovány bez jakékoliv záruky.

LL nenese odpovědnost za případné viry, které se přes vynaložení řádné péče vyskytnou na Webových stránkách a v této souvislosti se zříká jakékoli odpovědnosti za škodu, kterou by viry mohly zapříčinit. LL si výslovně vyhrazuje právo kdykoli provést změnu informací uvedených na Webových stránkách nebo provoz Webových stránek přerušit za účelem údržby.Poradenství prostřednictvím Webových stránek

Získá-li Uživatel přímo či nepřímo prostřednictvím těchto Webových stránek jakoukoli radu pro účely učinění osobního nebo obchodního rozhodnutí, je tato rada poskytována bez jakékoli záruky a odpovědnosti LL. Uživatel by měl vždy konzultovat odborníka a získat dodatečné informace.


Odkazy na Webové stránky

Hypertextové odkazy na Webové stránky LL jsou přípustné pouze tehdy, pokud vedou na domovskou stránku internetových stránek. Přímé odkazování není bez předchozího písemného souhlasu LL povoleno. Použití těchto Webových stránek v rámci internetových stránek či jejich součástí třetích stran (například pomocí hotlinkingu, vytváření rámců nebo jinak) není rovněž povoleno.


Hesla a zabezpečené části Webových stránek

Pro přístup do zabezpečených částí Webových stránek Uživatel potřebuje heslo a uživatelské jméno (např. pro zobrazení zákaznických sekcí nebo činění objednávek). Přístup do těchto částí Webových stránek bez hesla je přísně zakázán. LL poskytuje Uživateli přístup do těchto částí Webových stránek tím, že mu poskytne unikátní přihlašovací jméno a heslo (dále jen „Uživatelské jméno“ a „Heslo“).

Uživatel vždy nese osobní odpovědnost za zajištění důvěrnosti svého Uživatelského jména a Hesla. Uživatelské jméno ani Heslo nejsou převoditelné na jinou osobu. Uživatel se zavazuje vždy zachovat důvěrnost svého Uživatelského jména a Hesla a za tímto účelem podniknout veškeré nezbytné kroky. V případě, že Uživatel nabude podezření, že Heslo nebo Uživatelské jméno již nejsou důvěrné a že mohou být zneužity třetími osobami, oznámí to neprodleně LL ústně i písemně. Po obdržení takovéhoto oznámení LL co nejdříve, avšak v mezích přiměřenosti, takovéto Heslo a Uživatelské jméno deaktivuje a nahradí novými přihlašovacími údaji. Uživatel je vždy odpovědný za použití i zneužití svých přihlašovacích údajů. Jakékoliv použití těchto Webových stránek po platné identifikaci pomocí Uživatelského jména a Hesla bude považováno za učiněné ze strany Uživatele. Pokud LL nabude podezření, že zabezpečení Webových stránek bylo narušeno, smí jednostranně rozhodnout o změně Hesla Uživatele (aniž by byla dotčena ostatní práva Uživatele).


Rozhodné právo a soudní příslušnost

Veškeré záležitosti, nejasnosti a spory mezi Uživatelem a LL se řídí a budou vykládány podle právních předpisů České republiky a rozhodovány před soudy České republiky s tím, že je sjednána místní příslušnost Okresního soudu v Kladně.