Website - Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Deze website (de “Website”) is gecreëerd door La Lorraine Bakery Group NV en wordt beheerd door La Lorraine Bakery Group NV, Elisabethlaan 143 te 9400 Ninove , T+32 (0)54-31 82 00 | F+32 (0)54-32 67 85 | BTW BE 412.382.632 | RPR Gent, afdeling Dendermonde (hierna genoemd “LLBG”).


Onderstaande gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Website. LLBG kan deze Voorwaarden geregeld aanpassen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op de Website publiceren. Dienvolgens dient u, telkens u de Website bezoekt, te controleren of de Voorwaarden werden aangepast.

Het feit dat LLBG zich op een welbepaald moment niet beroept op één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een gehele of gedeeltelijke verzaking door LLBG om zich in de toekomst nog op deze Voorwaarden te beroepen.
Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren LLBG of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van LLBG de op en via deze Website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of, aan de andere kant, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
Niet-toegestaan gebruik van de website
De Gebruiker verbindt zich er o.m. toe :


de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
geen zodanig gebruik te maken van de Website waardoor de Website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
de Website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
de Website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan LLBG te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
bij miskenning door de Gebruiker van de intellectuele rechten, andere rechten van LLBG of derden, verbindt de Gebruiker zich ertoe LLBG of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van LLBG of derden als gevolg van een inbreuk hierop.
Cookies
Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

LLBG maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze, het onthouden van de geplaatste bestelling, …) en om de veiligheid van de Website te garanderen.
Gebruik van cookies op de Website

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website, om formulieren in te vullen, om bestellingen te doen en de inhoud van uw winkelkarretje bij te houden. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen, zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.
Beheer van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van LLBG geen gebruik kunt maken.

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kunt u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Daar kunt u lezen hoe u dit moet doen.
Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten (de "Informatie") die op of via de Website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten, niettegenstaande alle opgaven van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen, tekeningen, verstrekte afbeeldingen, voorraadlijsten, catalogi of andere aanduidingen van producten op de Website met zorg zijn gedaan. LLBG kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen en is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke drukfouten. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en binden LLBG niet. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

LLBG is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de Website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. LLBG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen of de Website buiten werking te stellen voor onderhoudswerkzaamheden.
Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van enige persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat LLBG hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.
Links naar de LLBG site
Het aanleggen van hyperlinks naar de website van LLBG is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LLBG. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.
Paswoorden en beveiligde delen van de site
De Gebruiker heeft een paswoord en een gebruikersnaam nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website (bij voorbeeld om specifieke klantenzones te bekijken en om bestellingen te plaatsen). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. LLBG geeft aan de Gebruiker toegang tot de Website door het overmaken van een geïndividualiseerde gebruikersnaam en paswoord (respectievelijk de “Gebruikersnaam” en het “Paswoord” genoemd.

De Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het Paswoord en de Gebruikersnaam en verbindt er zich toe al het nodige te doen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te bewaren. De Gebruikersnaam en het Paswoord zijn niet overdraagbaar. De Gebruiker verbindt er zich toe de Gebruikersnaam en het Paswoord te allen tijde strikt persoonlijk en vertrouwelijk te houden en alle mogelijke stappen te ondernemen om de kennisname en het gebruik ervan door derden te verhinderen. In geval de Gebruiker vermoedens heeft dat de Gebruikersnaam en/of het Paswoord niet langer vertrouwelijk is en/of door derden gebruikt kan worden, zal de Gebruiker LLBG hiervan onmiddellijk mondeling EN schriftelijk in kennis stellen. LLBG zal na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk en binnen de grenzen van de redelijkheid het Paswoord en de Gebruikersnaam van de Gebruiker inactief maken en vervangen door een andere. De Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik van de Gebruikersnaam en het Paswoord. Elk gebruik dat wordt gemaakt van de Website na geldige identificatie met de Gebruikersnaam en het Paswoord zal worden geacht door de Gebruiker te zijn verricht. Indien LLBG reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan LLBG eenzijdig beslissen om het Paswoord te wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen)
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgische recht is exclusief van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de verkopen tussen LLBG en de Koper behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde.